οδηγήστε το αυτοκίνητο των ονείρων σας
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

NISSAN Α. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Α.Ε. | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας «Α. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Α.Ε»
Η Ανώνυμη Εταιρεία «A. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΑΕ», η οποία εδρεύει στο Χαϊδάρι Αττικής, επί της Λεωφόρου Αθηνών αριθμός 239, (τ.κ 12461, τηλ. επικοινωνίας 2105818777), εφεξής καλούμενη και ως η «Εταιρεία», ενημερώνει σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τις σχετικές διατάξεις της κείμενης ελληνικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, υπό την ιδιότητά της ως υπευθύνου επεξεργασίας, τους πελάτες της (εφεξής «Πελάτες» ή «Πελάτης»), ότι η ίδια ή τρίτοι, που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται προσωπικά τους δεδομένα, σύμφωνα με τα κατωτέρω:

1.  Κατηγορίες δεδομένων που συλλέγουμε

Προς επεξεργασία συλλέγονται οι ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων:

α) δεδομένα ταυτοποίησης, όπως ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΦΜ, ΑΔΤ, διαβατήριο, εθνικότητα,
β) στοιχεία επικοινωνίας, σταθερό ή/και κινητό τηλέφωνο, διεύθυνση κατοικίας ή εργασίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), Φαξ.
γ) οικονομικά δεδομένα απαραίτητα για την εκτέλεση των συμβατικών σας υποχρεώσεων, όπως τραπεζικοί λογαριασμοί και αριθμοί πιστωτικών καρτών, ή για την υποβολή αιτήματος μέσω της Εταιρείας μας, για την έγκριση χρηματοδότησής σας από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή έτερο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου , το οποίο συνεργάζεται με την Εταιρεία μας, προκειμένου να προβείτε στην αγορά καινούργιου ή μεταχειρισμένου οχήματος.
δ) στοιχεία οχήματος όπως κατηγορία οχήματος, αριθμός πλαισίου, αριθμός πινακίδας, μάρκα, μοντέλο, έτος κατασκευής, εξοπλισμός οχήματος, ιστορικό ζημιών, ιστορικό επισκευών, δεδομένα κατάστασης οχήματος, διανυθέντα χιλιόμετρα, δεδομένα χρήσης οχήματος.
ε) στοιχεία συναλλαγής, όπως ημερομηνία επίσκεψης, στοιχεία παραγγελίας, ημερομηνία αγοράς ή μίσθωσης, τίμημα αγοράς ή μίσθωσης, ημερομηνία ταξινόμησης, ημερομηνία παράδοσης, προσφορές.
στ) ιστορικό συναλλαγών, όπεις πελάτη, συμμετοχή σε προσκλήσεις της εταιρείας , απαντήσεις σε ερωτηματολόγια, ιστορικό παραπόνων.
ζ) δεδομένα που αφορούν σε αναγνωριστικά στοιχεία ταυτότητας και συναλλακτικής συμπεριφοράς , τα οποία συλλέγονται ηλεκτρονικά κατά τη χρήση της ιστοσελίδας μας, όπως διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP address) ή άλλα δεδομένα που παρέχονται μέσω των συσκευών που χρησιμοποιεί ο Πελάτης ως στοιχεία αναγνώρισης θέσης, τα οποία μόνα τους ή συνδυαστικά ως μοναδικά αναγνωριστικά στοιχεία ταυτότητας, δύναται να χρησιμοποιηθούν  για την ταυτοποίηση του .Δεν συλλέγουμε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, πλην των περιπτώσεων πώλησης καινούργιων ή μεταχειρισμένων οχημάτων με ειδικό εξοπλισμό για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία, ή στα πλαίσια των εργασιακών σχέσεων και μόνον όποτε  αυτό καθίσταται αναγκαίο από τον Νόμο.

2. Τρόπος συλλογής Δεδομένων
Η συλλογή των δεδομένων μπορεί να γίνεται με έναν ή περισσότερους από τους κατωτέρω τρόπους:
Απευθείας κατά την επίσκεψη στην έδρα της “Α. Μουστάκας Α.Ε.”,
●Κατά την επίσκεψή στον ιστότοπο της εταιρείας ή σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
●Κατά τη συμμετοχή σε test drives, εκδηλώσεις ή διαγωνισμούς, που οργανώνει η Εταιρεία,
●Σε  ηλεκτρονικές και διαδικτυακές επικοινωνίες
●Σε τηλεφωνικές επικοινωνίες,
●Απευθείας από το όχημα, μόνον για τα δεδομένα κατάστασης, χρήσης οχήματος και πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό του οχήματος.

3. Σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων
Τα Δεδομένα, τα οποία συλλέγονται και επεξεργάζονται αφορούν τους κατωτέρω σκοπούς:
την εξυπηρέτηση των συμβατικών υποχρεώσεων,
● την εκτέλεση της παραγγελίας σας,
● την ικανοποίηση  εννόμων συμφερόντων,
● την συμμόρφωση σε έννομη υποχρέωση,
● την εκτέλεση της σύμβαση που ετοιμαζόμαστε να συνάψουμε ή έχουμε ήδη συνάψει μαζί εσάς,
●​ την συμμόρφωση προς μια νομική ή κανονιστική υποχρέωση,
● Όταν επιβάλλεται για λόγους δημοσίου συμφέροντος,
● Την ενημέρωσή σας σχετικά με διαγωνισμούς, νέα προϊόντα και νέες υπηρεσίες που παρέχουν η  Εταιρεία και τα εργοστάσια παραγωγής των οχημάτων μας, υπό τον όρο ότι έχουμε λάβει την ρητή συγκατάθεσή σας,
●Τ ην διενέργεια ερευνών αγοράς και ικανοποίησης πελατών, είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω διαδικτύου, υπό τον όρο ότι έχουμε λάβει την ρητή συγκατάθεσή σας,
● Την έγκριση χρηματοδότησης από Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα ή οργανισμό, για  την αγορά οχήματος από την Εταιρεία μας,
● Περιπτώσεις που καθίσταται αναγκαία η ανάκληση οχημάτων ή προϊόντων που εμπορεύεται η Εταιρεία μας.

4.  Επεξεργασία των δεδομένων 
Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε οι ίδιοι με τη θέλησή σας, αφού έχουμε λάβει την προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή σας, ή όταν ο νόμος το προβλέπει, καθώς η επεξεργασία κρίνεται απαραίτητη για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης και της παραγγελίας σας, ή για να ληφθούν μέτρα μετά από αίτημά σας, για την κατάρτιση και την εκτέλεση της σύμβασης.Νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας πέραν της συναίνεσης του Υποκειμένου συνιστούν οι  λόγοι που προβλέπονται στο άρθρο 6 του ΓΚΠΔ ή υπαγορεύονται από τον Νόμο.
Διευκρινίζεται ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων λαμβάνει χώρα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατ’ εξαίρεση τα δεδομένα μπορούν να διαβιβαστούν σε τρίτη χώρα , μόνον αν αυτό επιβάλλεται για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένου σκοπού που μας έχετε αναθέσει και υπό τον όρο ότι αυτή η χώρα διασφαλίζει επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων και  ο εκτελών την επεξεργασία παρέχει  κατάλληλες εγγυήσεις προστασίας αυτών.
Διευκρινίζεται επίσης ότι ο ιστότοπος της Εταιρείας μας, μπορεί ενίοτε να παρέχει συνδέσμους προς τρίτα μέρη ή να ενσωματώνει ιστοτόπους τρίτων μερών. Η παρούσα Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων δεν ισχύει για αυτούς τους ιστοτόπους. Εάν επιλέξετε να μπείτε σε ένα συνδεδεμένο ιστότοπο, συμφωνείτε ότι η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τη διαθεσιμότητα του ιστοτόπου και δεν ελέγχει, ούτε προσυπογράφει, ούτε είναι υπεύθυνη καθ’ οιονδήποτε τρόπο για την επεξεργασία των Προσωπικών σας δεδομένων. Σας συμβουλεύουμε να φροντίζετε προκαταβολικά να ελέγχετε πάντα την πολιτική απορρήτου που δημοσιεύεται σε κάθε ιστότοπο , που συνδέεστε, προτού εισάγετε τα προσωπικά  σας δεδομένα.

5. Αποδέκτες των Δεδομένων
Η εταιρεία μας εγγυάται ότι δεν θα προβεί σε διαβίβαση, κοινοποίηση, παραχώρηση κ.λπ. των Δεδομένων σας σε τρίτους (πλην αυτών που αναφέρονται στην παρούσα και είναι απαραίτητοι για την εκτέλεση του σκοπού που μας έχετε αναθέσει ή πρόκειται να μας αναθέσετε ή επιβάλλεται από τον Νόμο), για οποιοδήποτε σκοπό ή χρήση, παρά μόνο εάν κάτι τέτοιο καθίσταται υποχρεωτικό από την κείμενη νομοθεσία ή είναι απαιτητό από δημόσιους φορείς ή δικαστικές αρχές.Πρόσβαση στα Δεδομένα σας έχουν το απαραίτητο προσωπικό της Εταιρείας, το οποίο έχει δεσμευτεί για την τήρηση εμπιστευτικότητας, αναγνωρισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και  συνεργαζόμενες με εμάς αντιπροσωπείες οχημάτων, οι οποίες έχουν εναρμονιστεί με τις διατάξεις του κανονισμού 2016/679 της ΕΕ  και  επεξεργάζονται  τα Δεδομένα σας είτε ως από Κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας ή ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές μας.

α) Οι συνεργαζόμενες με εμάς Εταιρείες που ενεργούν στο όνομα της Εταιρείας μας βάσει συγκεκριμένων συμβατικών υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει.
β) Οι συνεργαζόμενες Εταιρείες, με τις οποίες ενεργούμε από κοινού για την εκτέλεση ενός σκοπού και την εκπλήρωση συμβατικών δεσμεύσεων που έχουμε από κοινού αναλάβει, για την εκτέλεση της παραγγελίας σας.
γ) Το εργοστάσιο παραγωγής του οχήματος (μητρική εταιρεία) ή τον αποκλειστικό εισαγωγέα του στην Ελλάδα, και μόνον αν τούτο καθίσταται απαραίτητο για την εκτέλεση της παραγγελίας σας, την επίλυση συγκεκριμένου τεχνικού προβλήματος, όπως και σε περίπτωση ανάκλησης του οχήματος σας.
δ) Εταιρείες ορκωτών λογιστών που ελέγχουν τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας μας.
ε) Συνεργαζόμενες εταιρείες για την παροχή οδικής βοήθειας, εάν τούτο κριθεί απαραίτητο για την μεταφορά του οχήματος σας από ή προς την Εταιρεία μας.
στ) Συνεργαζόμενες εταιρείες  μίσθωσης οχημάτων και μόνον αν τούτο κριθεί αναγκαίο για την παραλαβή οχήματος αντικατάστασης.
ζ) Πάροχοι νομικών υπηρεσιών (δικηγόροι, δικηγορικές εταιρείες) για την προάσπιση των συμφερόντων της εταιρείας μας έναντι τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, δικαστικών και διοικητικών αρχών, ανεξάρτητων αρχών και φορέων.
η) Εμπειρογνώμονες, πραγματογνώμονες, εκτελωνιστές, διεκπεραιωτές, εταιρείες διαχείρισης βάσεων δεδομένων, ανάπτυξης και διαχείρισης εφαρμογών πληροφορικής και λογισμικού, πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
θ) Ασφαλιστικές Εταιρείες και Εταιρείες διαχείρισης αποζημιώσεων.
ι) Αναγνωρισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου τα οποία συνεργάζονται με την Εταιρεία μας, όταν αιτείστε την έγκριση χρηματοδότησης , για την αγορά οχήματος . 

6. Χρήση cookies
Η ιστοσελίδα μας δύναται να χρησιμοποιεί “cookies” , μόνον για να συλλέγουμε στατιστικές πληροφορίες. Τα cookies δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες και δεν επιτρέπουν σε οποιονδήποτε να επικοινωνήσει μαζί σας.
Χρησιμοποιούμε τα cookies μόνο:
● για να καθορίσουμε τον αριθμό των ατόμων που χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας,
● για να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο ένα υποκείμενο βρίσκει και χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα μας,
● για να πάρουμε πληροφορίες για το πόσες φορές ένα υποκείμενο  επισκέπτεται την ιστοσελίδα μας καθώς και για τη διάρκεια της περιήγησης του σε αυτή,
● και για να δούμε τη διαδρομή του κατά την περιήγησή του μέσα στην ιστοσελίδα μας.
● Εφόσον η ιστοσελίδας μας κάνει χρήση cookies, υποχρεωτικά θα σας ενημερώνουμε κατά την περιήγησή σας σε αυτήν, ενώ σε κάθε περίπτωση θα σας δίνεται η δυνατότητα να απορρίψετε την χρήση τους.

7. Μέτρα προστασίας των Δεδομένων
Οι Εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά με την Εταιρεία μας:
α) να τηρούν το καθήκον της εχεμύθειας,
β) να μη στέλνουν σε τρίτους Δεδομένα σας χωρίς την άδεια της Εταιρείας,
γ) να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφάλειας,
δ) να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό 679/2016/ΕΕ (άλλως GDPR).
ε) να τηρούν όλες τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
Ενδέχεται οι Εκτελούντες, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, να απασχολούν έτερα πρόσωπα, οι οποίοι καλούνται Υποεκτελούντες. Στην περίπτωση αυτή, o εκτελών την επεξεργασία θα έχει λάβει έγγραφη εξουσιοδότηση για να χειρίζεται την εν όλω ή εν μέρει επεξεργασία των Δεδομένων. Συνέπεια αυτού είναι ο υποεκτελών να έχει τις ίδιες υποχρεώσεις και δικαιώματα με τον Εκτελούντα, όπως αναλύονται στην παρούσα Πολιτική και πάντα μέσα στο πλαίσιο των ανατεθειμένων αρμοδιοτήτων του, και να φέρει  εις ολόκληρον  και από κοινού ευθύνη με τον Εκτελούντα. 

8 . Χρόνος διατήρησης των Δεδομένων
Ο χρόνος διατήρησης των δεδομένων κυμαίνεται ανάλογα με το σκοπό της επεξεργασίας. Σε περίπτωση σύναψης σύμβασης, η «Α. Μουστάκας Α.Ε.» διατηρεί τα Δεδομένα σας, για όσον χρόνο κρίνεται απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού του οποίου μας αναθέτετε , με μέγιστο χρονικό διάστημα την συμπλήρωση του προβλεπόμενου κατά τον νόμο χρόνου γενικής παραγραφής των αξιώσεων, ήτοι για χρονικό διάστημα έως είκοσι (20) ετών, άλλως επί δικαστικής διένεξης έως την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης και μετά την πάροδο των είκοσι ετών, εάν επί της δικαστικής διένεξης που έχει ξεκινήσει δεν έχει εκδοθεί ακόμη αμετάκλητη δικαστική απόφαση.
Για σκοπούς marketing, προωθητικών ενεργειών (συμπεριλαμβανομένων των test drives) και αποστολής ενημερωτικών email,  τα δεδομένα διατηρούνται για χρονικό διάστημα δέκα ετών από τη συλλογή αυτών και την λήψη της συναίνεσης και υπό τον όρο ότι ο πελάτης δεν θα ζητήσει την διαγραφή των στοιχείων του ή τον περιορισμό της επεξεργασίας τους για τον εν λόγω σκοπό ,  κατά την διάρκεια της δεκαετίας.
Τα δεδομένα, που προέρχονται από την σύνταξη προσφορών για την αγορά καινούργιου ή μεταχειρισμένου οχήματος, διατηρούνται για χρονικό διάστημα δέκα ετών από την συλλογή τους και την λήψη της συναίνεσης και υπό τον όρο ότι ο πελάτης δεν θα ζητήσει την διαγραφή των στοιχείων του ή τον περιορισμό της επεξεργασίας τους για τον εν λόγω σκοπώ, κατά την διάρκεια της δεκαετίας.Τα οικονομικά δεδομένα, τα οποία αφορούν αποκλειστικά και μόνον την έγκριση χρηματοδότησης σας, διαγράφονται εντός μηνός (30 ημερών) από την παράδοση τους στην Εταιρεία μας . Εξαιρετικά εάν παρέλθει ο μήνας και εκκρεμεί η απάντηση επί του αιτήματος σας, το χρονικό διάστημα θα παρατείνεται, έως την λήψη οριστικής απάντησης σχετικά με την έγκριση ή την απόρριψη του αιτήματός της χρηματοδότησης σας.
Τα δεδομένα  που προέρχονται από βιογραφικά στο πλαίσιο πρόσληψης προσωπικού και μόνον όταν υφίσταται προκηρυγμένη θέση από την Εταιρεία, φυλάσσονται για διάστημα ενός έτους και δύναται να χρησιμοποιηθούν μόνον αν προκύψει ανάγκη για την αναπλήρωση της συγκεκριμένης θέσης, αποκλειστικά μέσα στο διάστημα αυτό.
  
9. Δικαιώματα Πελατών
Έχετε το δικαίωμα να:
α) Αιτηθείτε πρόσβαση στα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να λάβετε ένα αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε για εσάς και να επιβεβαιώσετε ότι τα επεξεργαζόμαστε σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.
β) Αιτηθείτε διόρθωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε για εσάς. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να διορθώσετε ατελή ή ανακριβή δεδομένα ή να συμπληρώσετε δεδομένα που διατηρούμε για εσάς, αν και διατηρούμε το δικαίωμα να σας ζητήσουμε να επικυρώσετε την ακρίβεια των νέων δεδομένων που μας παρέχετε.
γ) Αιτηθείτε διαγραφή των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα με την επιφύλαξη του χρόνου διατήρησης που αναλύεται ανωτέρω.
δ) Αντιταχθείτε στην επεξεργασία δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα όταν εκτιμάτε ότι παραβιάζονται τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες σας. Έχετε επίσης το δικαίωμα να αντιταχθείτε όταν επεξεργαζόμαστε δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για άμεσες προωθητικές ενέργειες, χωρίς να έχουμε λάβει την απαραίτητη συναίνεσή σας.
ε) Αιτηθείτε περιορισμό της επεξεργασίας δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να μας ζητήσετε να αναστείλουμε την επεξεργασία δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα στις παρακάτω περιπτώσεις: (α) αν θέλετε να επιβεβαιώσουμε την ακρίβεια των δεδομένων, (β) όταν η χρήση των δεδομένων εκ μέρους μας είναι αθέμιτη, αλλά δεν επιθυμείτε τη διαγραφή τους από εμάς, (γ) όταν επιθυμείτε να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας ακόμα κι αν δεν τα ζητάμε, σε περίπτωση που είναι απαραίτητο για εσάς προκειμένου να επικυρώσετε, ασκήσετε ή υπερασπιστείτε νομικές αξιώσεις, ή (δ) έχετε αντιταχθεί στη χρήση των δεδομένων σας από εμάς αλλά πρέπει να επιβεβαιώσετε αν έχουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους να το κάνουμε.
στ) Αιτηθείτε την διαβίβαση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα σε εσάς ή σε τρίτο. Θα παρέχουμε σε εσάς, ή σε τρίτο που υποδεικνύετε, τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα σε δομημένη κοινή μορφή μηχανικής αναγνώσιμη. Το συγκεκριμένο δικαίωμα αφορά μόνο σε πληροφορίες τις οποίες λάβαμε με τη συγκατάθεσή σας κατά τη σύναψη της σύμβασης ή μεταγενέστερα, έως τον χρόνο υποβολής του αιτήματος.
ζ) Αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας σε περίπτωση που διαπιστώσετε  και μπορείτε να τεκμηριώσετε ότι αυτή έχει πάψει να είναι σύννομη. Ωστόσο, αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να επηρεάσει τη σύννομη επεξεργασία που πραγματοποιήθηκε πριν αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας. Εάν αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, είναι πιθανό να μην μπορούμε να παρέχουμε συγκεκριμένα προϊόντα ή υπηρεσίες σε εσάς.

Δεν υφίσταται υποχρέωση ανταπόκρισης σε αίτημα Πελάτη για περιορισμό, εναντίωση στην επεξεργασία ή διαγραφή των δεδομένων του, εφόσον η επεξεργασία των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη εννόμου συμφέροντος της Εταιρείας
Απάντηση σε κάθε νόμιμο αίτημά θα δίνεται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του, εκτός αν, λόγω των συνθηκών, απαιτείται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, οπότε στην περίπτωση αυτή θα υπάρχει πρότερη ενημέρωση και υπό τον όρο ότι έχουμε λάβει την ρητή συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των Προσωπικών σας δεδομένων, κατά τα ανωτέρω και σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κανονισμό (Ε.Ε.) 2016/679 και τις σχετικές διατάξεις της κείμενης ελληνικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), ως  αρμόδια εποπτική αρχή, εφόσον θεωρεί ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά του καθ’ οιονδήποτε τρόπο από την επεξεργασία των δεδομένων του.

10 . Άσκηση Δικαιωμάτων
Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων γίνεται με την συμπλήρωση του αντίστοιχου εντύπου άσκησης δικαιωμάτων του υποκειμένου, (« Έντυπο Άσκησης Δικαιωμάτων »), και:
1) την αποστολή του μέσω του αντίστοιχου πεδίου επικοινωνίας της ιστοσελίδας της εταιρείας  μας, στη διεύθυνση www.nissanmoustakas.gr
2) ή την αποστολή του μέσω email, στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@nissan-moustakas.gr
3) ή την αποστολή του ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή στην  διεύθυνση: «A. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Α.Ε» - General Data Protection Regulation, Λ. Αθηνών 239, Χαιδάρι, τ.κ 12461.

11. Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική
Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να αλλάξουμε την παρούσα πολιτική και να εφαρμόσουμε οποιαδήποτε αλλαγή στις πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί προηγουμένως, σύμφωνα πάντοτε με όσα προβλέπει ο Νόμος. Εάν υπάρχουν ουσιώδεις  αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, θα δημοσιεύουμε στον ιστότοπό μας την επικαιροποίηση της παρούσας, μέσω της οποίας θα μπορείτε να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές. Διευκρινίζεται ότι οι αλλαγές αυτές θα τίθενται σε ισχύ από την ημέρα δημοσίευσης τους στην Πολιτική Απορρήτου μας, όπως αυτή αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας μας www.nissanmoustakas.gr. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε, ανά τακτά διαστήματα, την παρούσα Πολιτική, προκειμένου να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας.

Τελευταία Ενημέρωση: 3/3/2022